ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାନର |

13 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

 • 13 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

  13 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

  • 8 ମିମିରୁ 72 ମିମି ପ୍ରସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରିଅର୍ ଟେପରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଯେକ any ଣସି ଉପାଦାନର ପଠାଇବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
  • ତିନୋଟି ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍-ମୋଲଡ୍ ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍, ଅସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ |
  • ପୃଥକ ଭାବରେ ସିପିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ହବ୍ ପରିବହନ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ 70% -80% ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |
  • ଏକତ୍ରିତ ରିଲ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 170% ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |
  • ସରଳ ମୋଡ଼ିବା ଗତି ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ |