ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାନର |

15 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

 • 15 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

  15 ଇଞ୍ଚ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଲ୍ |

  • 8 ମିମିରୁ 72 ମିମି ଓସାର ବାହକ ଟେପରେ ଗୋଟିଏ ରିଲରେ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଅଂଶ ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
  • 3 ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲଡେଡ୍ ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍ ନିର୍ମାଣରୁ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ |
  • 70% -80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅଧା ଅଂଶରେ ପଠାଯାଇଛି |
  • ଏକତ୍ରିତ ରିଲ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା 170% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ |
  • ସରଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସହିତ ରିଲ୍ସ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ |