ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାନର |

ବାହକ ଟେପ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |

 • CTFM-SH-18 କ୍ୟାରିଅର୍ ଟେପ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |

  CTFM-SH-18 କ୍ୟାରିଅର୍ ଟେପ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |

  • ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ର ar ଖ୍ୟ ଗଠନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |

  • ର ar ଖ୍ୟ ଗଠନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବାହକ ଟେପ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
  • 12 ମିମିରୁ 88 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୋର୍ଡ ପରିସର ପାଇଁ ଟୁଲିଂ ମୂଲ୍ୟ ହଜିଯାଇଛି |
  • 22 ମିମି ଗଭୀରତା ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
  • ଅନୁରୋଧ ପରେ ଅଧିକ ଗୁହାଳର ଗଭୀରତା କଷ୍ଟମ୍ ଅଟେ |